Ứng dụng các hóa chất trong hoàn tất da nappa

Ứng dụng các hóa chất trong hoàn tất da nappa

Ứng dụng các hóa chất trong hoàn tất da nappa và da túi xách

Ứng dụng các hóa chất trong hoàn tất da nappa và da túi xách

Hệ cationic: là loại hóa chất che phủ cao, màn sơn mỏng và tạo nét tự nhiên cho da: LC 3028 & KY
Keo compact màn sơn mỏng RC 3060 và Hydo ECA228
Keo acrylic tạo màn mỏng RA 1100 và ACL 130
Casein tạo nét tự nhiên và bóng cho màn sơn LC 3009 & PL 510
Bóng cao và màn mỏng, dùng được cho 2 hệ và bền nhiệt Hydolaq A 
Bóng NC màn mỏng dùng trong hệ nước Hydolaq P2714 và V60 (mờ)

Màu pigment và màu nhuộm lỏng Dowelsion, Coram T và Hydocolor