Hóa chất sơn cho da cá bò sát, đà điểu và da cá

Hóa chất sơn cho da cá bò sát, đà điểu và da cá

Hóa chất sơn cho da cá bò sát, đà điểu và da cá

Hóa chất sơn cho da cá bò sát, đà điểu và da cá

Cationic: che phủ vết trày Dowelcat KY và LC 3028
Chất trám: tái tạo vết trày sâu Stucco E
Casein mềm: tạo bóng tự nhiên cho da aniline  LC 3009 & PL 510
Casein cứng: tạo bóng cao cho da nghè  LC 3025 & PL 531
Màu pigment: Dowelsion và màu nhuộm lỏng Coram T và HydoColor
Chất cầm màu: Realfix 54 và Hydofix CS
Chất dẫn xuyên: PT 7304 và PT U
Keo PU bám dính không tạo màn: PA 220 liq &Hydo Fix

Dầu mềm và trợ nghè: Oil 28 & Oil 116