CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

CÔNG TY TNHH ORCHID CHEM VN

Những Giá Trị Cốt Lõi

Những Giá Trị Cốt Lõi

+ TRUNG THỰC & LIÊM CHÍNH: Là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến trong từng dịch vụ, sản phẩm và chiến lược kinh doanh hoặc dự án mà                                                                 chúng tôi hợp tác hoặc cung cấp đến khách hàng

+ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI & SÁNG TẠO: chúng tôi luôn luôn cập nhật xu hướng phát triển của thị trường về kỹ thuật lẫn thời trang vào trong các giải                                                                   pháp mà chúng tôi cung cấp nhằm phù hợp với điều kiện hiện tại của khách hàng

+ TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: Chúng tôi luôn đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời đoạn chuyển biến của thị                                                                       trường và tầm nhìn chiến lược của công ty là kim chỉ nam để chúng tôi định hướng phát triển cho phù hợp

+ SỨ MỆNH & TRÁCH NHIỆM: Chúng tôi luôn có trách nhiệm với công việc, với khách hàng nhằm theo đuổi những sứ mệnh mà chúng tôi đã đề ra

+ NHÂN VIÊN & ĐÀO TẠO: là những yếu tố cấu thành uy tín và thương hiệu của một công ty, đặc biệt là công ty chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ là                                                  chính nên chúng tôi rất quan tâm và chú trọng đến vấn đề đào tạo nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi vị trí